PODMÍNKY

Jste-li u nás poprvé :

objednávku na email : info@lkproduction.cz s termínem zapůjčení a orientační čas kdy si techniku vyzvednete, nebudete-li chtít techniku dovést a nainstalovat našim technikem. U prvních pronájmů preferujeme platbu hotově v době převzetí techniky


U stálých zákazníků umožňujeme platbu převodem.

Příklad možnosti pronájmu:

1 denní pronájem – Techniku je možné vyzvednout nebo instalovat a to den před samotným dnem pronájmu v odpoledních hodinách, využívát v den samotného pronájmu a následný den v dopoledních hodinách vrátit nebo deinstalovat v ceně 1 denního pronájmu (1.ledna v 18:00 – 20:00 hod hod vyzvednu, 2. ledna využívám techniku a 3. ledna v 8:00 – 9.00 hod. techniku vracím za cenu 1 dne pronájmu). Zapujcní den se počítá vždy od, nebo do 12ti hodin. Příklad : vypujcim 1.1. v 9:00, vrátím 2.1 ve 11:30, platím jeden den pronájmu. Vypujcim 1.1 v 9:00, vrátím 2.1 ve 13:30, platím už dva dny prinájmu.

U akcí, které přesahují celkovou sunu nad 40000kč je nutné úhradit zálohu (50% z celkové částky) a to nejpozději pět pracovních dnů před termínem akce.

Předání techniky :

Adresa : Kamýcka 235 – Suchdol

– platba při předání techniky v hotovosti nebo převodem , dle dohody fakturou osobně nebo elektronickou poštou.

Soukromé osoby – předání techniky :

 při vyplňování objednávkového emailu uveďte jméno a příjmení, IČO – rodné číslo, DIČ – číslo občanského průkazu, ( tímto souhlasíte, že budeme pracovat s Vašimi osobními údaji,  které se dále nebudou zveřejňovat ).

– klient musí mít trvalé bydliště na území České republiky

Výhrada vlastnictví:

Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem techniky a nájemce není oprávněn tuto zastavit nebo jinak zatížit. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat věc způsobem přiměřeným povaze a určení věci a v souladu s technickým návodem. Jakékoliv změny na věci je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

Odpovědnost za škodu:

Podpisem předávacícho protokolu přechází na nájemce odpovědnost za škodu na pronajaté technice. Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté technice přístup. Výše úhrady bude stanovena při vraceí techniky.

N:áhrada škod:

Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození zařízení, nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla.

Úhrada pronájmu :

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronájem prezentační techniky nájemné určené dle platného ceníku. V případě hotovostní platby je nájemné splatné při převzetí techniky nájemcem.

Servis prezentační techniky – od všech subjektů s výjimkou státních institucí a smluvních partnerů je platba za opravy a náhradní díly vždy v hotovosti. 

Storno poplatky :


V případě, že dojde k odvolání již potvrzené objednávky, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat stornovací poplatek ve výši:

– 14 dní před akcí – 20%  ceny pronájmu

– 7 dní před akcí – 50% ceny pronájmu

– méně než 7 dní před akcí – 100% ceny pronájmu

Odvolání musí být pronajímateli doručeno elektronickou poštou, nebo telefonátem

Penále při prodlení s platbou:

Při nedodržení doby splatnosti závazků nájemce vůči pronajímateli uhradí nájemce smluvní penále ve výši 1% dlužné částky za každý den prodlení. Pronajímatel si vyhrazuje právo nedodržet termín objednávky, pokud má nájemce u pronajímatele finanční pohledávky. Nájemce souhlasí, že v případě  neuhrazení dlužné částky za pronájem zařízení nebo služeb v termínu splatnosti, pronajímatel neuhrazenou fakturu vč. všech údajů zařadí bez upozornění do webových katalogů pohledávek – dlužníků, předá k dalším právním krokům nebo případnému prodeji pohledávky.